ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد تنهایی کودکان امروز می گوید :
بی پناهی و سرگردانی کودک امروز بیش از هر زمان دیگری ست .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ
http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités