ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد آه سرد و نا امید کننده می گوید :
با گفتن واژه هایی همانند نمی توانم ! و یا نمی شود ! هر روز پس تر می روید .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ

http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités