ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد ارزش آزادی می گوید :
نمی توان به بهانه امنیت ، آزادی را سر بُرید .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ

http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités