ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد ارزش جان گروگان گرفته شده می گوید :
هیچ هنجاری نمی تواند فراتر از جان بی گناهی باشد چه باژ باشد و چه غیر آن .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ

http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités