ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد ارزش خدمت به مردم می گوید :
یکی از بزرگترین خوشبختی ها ، خدمت بیشتر به مردم است .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ
http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités