ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد اصل داشتن روحیه عذرخواهی برای هر مراوده دوستانه یی می گوید :

آنکه پوزش نمی داند چیست! مناسب دوستی نیست .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ
http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités