ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد افرادی که باج خواهی می کنند می گوید :
آنکه باژ می گیرد زندگیش بسیار کوتاه است .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ

http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités