ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد انصاف و عدالت در دولتمردان و سرپرستان می گوید :
میرآب ، به اندازه دهد ، همه دشت سبز خواهد بود .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ
http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités