ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد اولین نشانه های قهرمانی یک کودک می گوید :
کودکی که گناه خویش را بدون پرسش ما به گردن می گیرد در حال گذراندن نخستین گام های قهرمانی است .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ
http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités