ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد بقای مجموعه انعطاف پذیر می گوید :
نیرومندترین ساختارها ، نرم ترین آنهاست ، ساختارهای خشک و سخت خیلی زود نابود می گردند .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ
http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités