ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد تنها راهکار بقای دولتها می گوید :
امروزه ، انتخابات آزاد تنها راهکار ادامه زندگی سیاسی فرمانروایان است .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ
http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités