ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد توجه به استخوان بندی و بروکراسی یک جامعه می گوید :
تا ساختارها سامان نیابد رشدی هویدا نمی گردد .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ

http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités