ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد توجه به امنیت صعود در زندگی ، هشدار می دهد می گوید :
پرتگاه می تواند به وجدآورنده روان و یا کشنده جسم باشد .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ

http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités