ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد جایگاه قانون اساسی هر کشوری می گوید :
قانون اساسی هر کشور نمای ساختار آن سرزمین است و ناراستی آن ، سستی و پلشدی در پی دارد .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ

http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités