ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد حفظ آراء و صندوق های رای می گوید :
انتخابات مکان شعبده بازی دیوان سالاران نیست ! .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ
http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités