ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد خروجی مجموعه یی فاسد شده می گوید :
بازده ساختار بیمار ، درد و سیاهی ست .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ

http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités