ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد خصوصیت روح و قوه اصلی تحرک انسانها می گوید :
روان ، همواره تشنه پرواز و بالا بردن خواسته های آدمی است ، این همان ریشه بالندگی آدمی ست .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ

http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités