ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد خصوصیت پاکی مشاور می گوید :
رایزن نباید سودی روشنی در راهی که نشان می دهد داشته باشد .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ

http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités