ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد درون پهناور هر فرد می گوید :
کوهستانها و دره های بی انتها در درون آدمها می بینم .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ
http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités