ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد رجوع به آراء مردم می گوید :
انتخابات آزاد ، دشمن هیچ یک از باورهای توده مردم نیست .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ
http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités