ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد روح و شاکله کوهستان می گوید :
کوهستان ها هم رامشگاه آزادگان و بی پروایان است و نهیب ماندگاران تاریخ .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ
http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités