ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد ریشه ساده پیچیده ترین مسائل می گوید :
نکات سخت هم اساسی ساده دارند .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ
http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités