ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد سه وظیفه مهم دولت ها می گوید :
فرمانروایان همواره سه کار مهم در برابر مردم دارند . نخست : امنیت ، دوم : آزادی و سوم : نان .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ

http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités