ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد صعود بر توانایی های درون خویش می گوید :
گام نهادن بر نوک کوه وجود ، بسیار سخت تر از هر کار دیگریست .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ
http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités