ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد عاقبت مجموعه قوانین نادرست می گوید :
ساختاری که با سرشت آدمی سازگار نباشد توان پایداری ندارد .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ
http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités