ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد عدم امنیت کسانی که باج می دهند می گوید :
اگر باژ دادی ایمین مباش ! که این درد را درمانی دگر است.

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ

http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités