ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد قوانین و بروکراسی های محدود کننده در امر انتخابات می گوید :
کوچک کنندگان دایره انتخابات ، با بن و ریشه آن دشمن اند .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ
http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités