ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد لیاقت داشتن افراد دیگر برای ورود به جهان درون ما می گوید :
سرزمین روان ما بسیار بزرگتر و باشکوه تر از جهان پیرامون ماست . کسانی را بدان راه دهیم که سزاوار آن باشند .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ
http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités