ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد مسیر گذشتن از دوران سخت رخمی شدن روح انسان می گوید :
گاهی تنها راه درمان روانهای پریشان ، فراموشی است.

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ

http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités