ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد مشاورینی که دستی در امور عملگرایانه و اجرایی دارند به مدیران هشدار می دهد و می گوید :
رایزنی که کار ، اجرایی می کند ، قابل اعتماد نیست .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ

http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités