ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد مشغول بودن ذهن مشاور می گوید :
رایزنی که دوستان فراوان دارد تکیه گاه مناسبی نیست او گرفتار است و اندیشه اش آزاد نیست .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ

http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités