ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد ندامت و عذرخواهی می گوید :
پشیمانی، اولین گام برای پوزش است.

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ
http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités