ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد نظم در عالم می گوید :
در هستی جنبش حشرات هم چهار چوبی دارد .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ

http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités