ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد نگهبانان عرصه انسانیت می گوید :
خردمندان تاریخ همچون رشته کوههای سترگ ، دشتهای آدمیان را نگاهبانی می کنند .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ
http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités