ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد پرده پوشی زن و شوهر نسبت به اتفاقات داخل زندگی خود می گوید :
همسران ، اگر رازهای زندگی خویش را بیرون نبرند خیلی کمتر به غم جدایی گرفتار آیند .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ

http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités