ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد پیروزی انسان بر هر کوه و دشواریی در زندگی می گوید :
به کوهستان می نگرم ، درونم سرشار از نیرو می شود کوهها سر فرود می آورند ، و می گویند : باز ما را درخواهی نورد .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ
http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités