ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد کسانی که بر خلاف مسیر حرکت جامعه حرکت می کنند می گوید :
نگاهداری ساختارهای بیمار از نادانی است باهوش کسیست که ناراستی ها را از خویش دور کند و تن به راستی دهد .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ
http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités