ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد ارزش گذاشتن به شخصیت و هویت خویش می گوید :
نخستین کسی که در برابرش باید کُرنش کنی خویشتن خویش است .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ

http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités