ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد باج می گوید :
اگر هنجارها و کارآگاهان سست باشند همان بهتر که باژ را بدهی .

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ

http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités