ارد بزرگ

ارد بزرگ (Orod Bozorg) در مورد مدعیان مسکوت می گوید :
اندیشمند یگانه است و اگر از ترس سکوت نمود با آدمهای دیگر هیچ فرقی ندارد . ارد بزرگ

سایت فلسفه و نگاه ارد بزرگ
http://falsafeheorodbozorg.blogspot.com

Publicités