ارد بزرگ مرد تاریخ ایران

زاده ی زیبا خراسان
شهر شیروان
زادگاه فردوسی پر گهر
شاعر یکه تاز زمان
ارد طوطی شیرین سخن
رهنمای پیر وجوان
نماد نیک اندیشان
خورشید آزادی آیندگان
نوری در دل تاریکی
همانند نور ماه
در شبهای تار انتظار
و اوست اسطوره ی زمان
و اوست اسطوره ی زمان

شکوهه عمرانی / ژنو ، سوییس / 88

شکوهه عمرانی شاعر و مترجم بلند آوازه کشورمان
همکار فرهنگی سازمان ملل متحد
مدیر سایت و رادیو (در حال تاسیس ) کلید تمدن
نامزد گروه هشت انتخابات پیشین پارلمانی سوییس http://www.liste8.org/candidats.html

Publicités